התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות ,( התש"ף-2020

שנערכה ונחתמה בתאריך:

פרטי המצהיר

 

 

פרטי העסק

פרטים של ממונה קורונה

כדלהלן:

  1. הנני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בסעיף 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף - 2020. (להלן: "הפעולות")
  2. הנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת פעולות אלו במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
  3. ולראיה באתי על החתום

 

Browser not supported